ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ!

 

1. Adatkezelő

A Benks Pénzügyi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-09-881089 cégjegyzékszám alatt bejegyzett és nyilvántartott gazdasági társaság, amelynek székhelye: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32., adószáma: 13943617-2-41, független többes ügynök), továbbiakban Ügynök.

Az Ügynök adatkezelési gyakorlata az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletén ( GDPR) , valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen, valamint a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényen(Hpt.) alapszik.

2. Az adatkezelés, célja, jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, adatkezelés módja

 

Adatkezelés célja

adatkezelés jogalapja

kezelt adatok köre

adatkezelés időtartama

2.1.

az Ügyfél számára pénzügyi szolgáltatás közvetítési szolgáltatás nyújtása az Üzletszabályzat szerint, ajánlatok készítése

a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés b.) pontja

- a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés

- ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, e-mail címe, telefonszáma,

- ügyfél által önkéntesen megadott, az ügyfél igényének felméréséhez és a megfelelő ajánlat készítéséhez szükséges adatok (Pl: igénylendő hitel összege, önerő összege, eltartottak száma, jövedelemre vonatkozó adatok stb)

az Ügyfél és az Ügynök között az üzletszabályzat alapján létrejött szerződéstől számított 5 év

2.2.

a Hpt. 69.§ (5) bekezdésében rögzített nyilvántartási és irat őrzési kötelezettség teljesítése

a Hpt. 69.§ (5) bekezdésben rögzített nyilvántartási és irat őrzési kötelezettség

Ügyfél neve, a közvetített szerződés feleinek a neve, megkötésének ideje, tárgya, lényeges feltételei, közvetített szerződés

az Ügyfél és az Ügynök között az üzletszabályzat alapján létrejött szerződéstől számított 3 év

2.3.

Az Ügynök jogszerű, a pénzügyi intézmény megbízói felé jogszerű polgári jogi igényének érvényesítése

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja

az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése

Ügyfél neve, a közvetített szerződés feleinek a neve, megkötésének ideje, tárgya, lényeges feltételei, közvetített szerződés

a közvetített szerződés pénzügyi intézményhez történő benyújtásától számított 5 év

2.4.

az Ügynök által az Ügyfél részére közvetített szerződést helyettesítő/kiegészítő vagy annál kedvezőbb szolgáltatással kapcsolatos ajánlatról tájékoztatás nyújtása, vagy egyéb pénzügyi ajánlatokról tájékoztatás nyújtása, szolgáltatásunkkal kapcsolatos direkt marketing célú megkeresés telefonon és/vagy emailen

a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja

- az ügyfél önkéntes hozzájárulása

Ügyfél neve, telefonszáma, e-mail címe, a közvetített szerződés tárgya és összege

az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a hozzájárulás megadásától számított 5 évig tart

2.5.

az adatok piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítésére történő felhasználása,

 

Az adatrögzítés akként történik, hogy az Ügynök az Üzletszabályzat 3. fejezetében rögzített Közreműködője rögzíti az Ügynök központi elektronikus adatbázisába az adatokat, illetve a szolgáltatás nyújtásához szükséges papír alapú dokumentáción is feltünteti a szükséges adatokat. Az ügyfél személyes adataihoz az Ügynökön kívül az Ügynök azon közreműködője férhet hozzá, akinél az ügyfél a szolgáltatást igénybe veszi és aki a pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenységben részt vesz.

Az Ügynök az ügyfél adatait továbbítja azon pénzügyi intézmény részére, amelyik pénzügyi intézmény termékét az ügyfél kiválasztotta.

3. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, amelyek az Ügynökkel, mint Adatkezelővel szerződéses jogviszony keretében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Az Ügynök az adatkezelés során adatfeldogozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az egyes Adatkezelőkkel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások és adatkezelés tekintetében adatfeldolgozók lehetnek az alábbi személyek:

- Az Ügynökkel jogviszonyban álló Üzletszabályzat 3. fejezetében meghatározott Közreműködők (közvetítői alvállalkozók),

- a Pénznavigátor Pénzügyi Zrt (1026 Budapest, Pázsit utca 10.) a pénzügyi termékeket, konstrukciókat összehasonlító kalkulátorok üzemeltetője

4. Az Ügyfél jogai

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Ügynök által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, kérheti a hibás adatok helyesbítését, változás esetén azok módosítását.

Az Ügyfél az Ügynök 1023 Budapest, Lajos utca 28-32. szám alatti székhely címére megküldött levélben vagy a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email[KA1] címre megküldött levélben bármikor megtilthatja személyes adatainak további felhasználását olyan célra, amelynél az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulása volt (direkt marketing célú felhasználás, piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése).

5. Jogorvoslati lehetőségek

Az ügyfél bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti az Ügynököt az info@benks.hu email címre küldött vagy a 1023 Budapest, Lajos utca 28-32. szám alatti székhelyre küldött levéllel.

Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhe­lye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.


 

 
© 2013 Hitel-City. Minden jog fenntartva.